13%
 Mực Xăm Hình Gray ( 30ml ) Mực Xăm Hình Gray ( 30ml )

Mực Xăm Hình Gray ( 30ml )

260,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình ivory ( 30ml )

Mực Xăm Hình ivory ( 30ml )

260,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình Lavender ( 30ml ) Mực Xăm Hình Lavender ( 30ml )
13%
 Mực Xăm Hình Light Red ( 30ml ) Mực Xăm Hình Light Red ( 30ml )
13%
 Mực Xăm Hình Magenta ( 30ml ) Mực Xăm Hình Magenta ( 30ml )

Mực Xăm Hình Magenta ( 30ml )

260,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình Ochre ( 30ml ) Mực Xăm Hình Ochre ( 30ml )

Mực Xăm Hình Ochre ( 30ml )

260,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình off white ( 30ml ) Mực Xăm Hình off white ( 30ml )
7%
 Mực Xăm Hình Olive ( 30ml ) Mực Xăm Hình Olive ( 30ml )

Mực Xăm Hình Olive ( 30ml )

280,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình Pink ( 30ml ) Mực Xăm Hình Pink ( 30ml )

Mực Xăm Hình Pink ( 30ml )

260,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình Plum ( 30ml ) Mực Xăm Hình Plum ( 30ml )

Mực Xăm Hình Plum ( 30ml )

260,000₫

300,000₫

13%
 Mực Xăm Hình Robin Egg ( 30ml ) Mực Xăm Hình Robin Egg ( 30ml )
13%
 Mực Xăm Hình Ruby Red ( 30ml ) Mực Xăm Hình Ruby Red ( 30ml )