3%
 Máy Xăm Hình Stingray X2 Blazing Gold  Máy Xăm Hình Stingray X2 Blazing Gold

Máy Xăm Hình Stingray X2 Blazing Gold

13,500,000₫

13,900,000₫

3%
 Máy Xăm Hình Stingray X2 Cyanide Cyan  Máy Xăm Hình Stingray X2 Cyanide Cyan

Máy Xăm Hình Stingray X2 Cyanide Cyan

13,500,000₫

13,900,000₫

3%
 Máy Xăm Hình Stingray X2 Evil Black  Máy Xăm Hình Stingray X2 Evil Black

Máy Xăm Hình Stingray X2 Evil Black

13,500,000₫

13,900,000₫

3%
 Máy Xăm Hình Stingray X2 Slime Green  Máy Xăm Hình Stingray X2 Slime Green

Máy Xăm Hình Stingray X2 Slime Green

13,500,000₫

13,900,000₫